باغ بهشت قران

یک باغ پر درخت است       باغ قشنگ قران

  گل های بی شماری        روییده است در ان

          هر سوره یک درخت است     گل ایه های ان است


       باغ و درخت و گل ها            حرف خدای داناست.

از ساجده گلم