وبلاگ حمایت از کودکان وبلاگی گروهی برای حمایت از کودکان بزه دیده میباشد که به موازات گروه حمایت از کودکان

http://www.irexpert.ir/Webforms/Community/Community.aspx?ID=3725
عمل میکند.


آدرس وبلاگ حمایت از کودکان  کلیک کنید