این عکس متعلق است به یکی از کودکان قدیم پرشین بلاگ، آقای بهنام آقایی که مسئول بخش ساپورت و پشتیبانی سایت‬ پرشین بلاگ ‫،گروه یاهوی پرشین بلاگ و یکی از مدیران سابق فنز