نگار نیکنفس یکی دیگر از کودکان قدیم پرشین بلاگ ،که مدیریت فنز پرشین بلاگ را بر عهده دارند.

 

آدرس وبلاگ:  http://negarniknafs.persianblog.ir