چاقی مشکلاتی را در راه رفتن کودکان ایجاد می کند. این تحقیق را که دانشگاه شرق لندن در کنفرانس جامعه متخصصان پا ارائه کرد،

نشان داد پای کودکان چاق، پهن تر و بزرگ تر از معمول است.بر اساس این گزارش کودکان چاق همچنین در تعادل و راه رفتن با سرعت کم دچار مشکل هستند.به گفته متخصصان پا، اضافه وزن و چاقی می تواند، خطر غیر طبیعی شدن پاها را برای آنان در بر داشته باشد.دکتر "استوارت ماریسون" استاد دانشگاه شرق لندن و مجری این تحقیقات گفت، کودکان چاق در مقایسه با دیگر کودکان در راه رفتن ثبات کمتری داشته و نمی توانند به درستی راه بروند.