معلمی شغل نیست، عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاریست،

اگر به عنوان شغل به آن مینگری رهایش ساز و اگر عشق توست، بر تو مبارک باد

کاردستـــــی روز معلـــــم