1. بگذارید فرزندتان بر خویشتن اتکا کند.

2. در تشویق فرزندتان اصلا کوتاهی نکنید.

3. از کودکان خود شخصیتهای آهنین بسازید.برای اینکار دو راه پیشنهاد

می شود:

الف) عدم پاسخگویی سریع به خواسته های فرزند و در دسترس نگذاشتن تمام چیزها

برای فرزند، زیرا کودک باید به بردباری و شکیبایی عادت یابد.

ب) فرزند خود را به پیروی از صفات صالحان همچون زهد، صبر، بردباری، روزه و نماز

عادت دهید.

4. روح مثبت گرایی را در فرزندتان بارور سازید.

5. برای فرزندتان آرمانهای متعالی بیافرینید.

از کتاب " راز خوشبختی فرزندان"

مولف: محمد الکاتب

مترجم: محمد صادق پارسا