یک فرد با عزت نفس بالا، در واقع فردی است که بطور واقع گرایانه نقاط ضعف و قدرت خویش را

 می داند. برای شخصیت خود ارزش قائل است و خودش را به گونه ای مثبت ارزیابی می کند و

 سعی دارد تا بصورت منطقی شخصیت خود را بهبود ببخشد.

رهنمودهایی برای افزایش میزان عزت نفس در کودکان و نوجوانان:

1. به فرزندان خود احترام گذاشته و هنگام ابراز عقیده به سخنان آنها توجه کنید.

2. در برخورد با فرزندان هرگز از لقبهای ناپسند و نسبتهای ناروا استفاده نکنید.

3. از تحمیل عقاید خویش به فرزندان خودداری کنید.

4. از مقایسه فرزندان با یکدیگر و یا با دیگر همسالان جدا پرهیز کنید.

5. در پذیرش و ابراز محبت به فرزندان هیچگاه به جنسیت آنها توجه نکنید.

6. زمینه را برای کسب تجارب موفقیت آمیز برای کودکان و نوجوانان افزایش دهید.

7. در اعطای مسئولیت به فرزندان به تفاوتهای فردی آنها و به حدود توانمندیهایشان توجه کنید.

8. هنگام مواجه شدن فرزندان با شکست آنها را طرد نکنید.

9. زمانی که فرزندان مرتکب عمل شایسته و رضایت بخشی شدند سعی کنید عمل آنها را

تشویق کنید نه خودشان را و بر عکس، اگر رفتار نامطلوبی انجام می دهند، عمل آنها را طرد کنید

نه شخصیتشان را.

10. با ایجاد جو مشاوره و تبادل نظر در محیط منزل، اجازه ابراز شخصیت و احساس خود

ارزشمندی را در کودکان و نوجوانان ایجاد کنید.

11. هرگز به تحقیر و خرد کردن شخصیت فرزندان اقدام نکنید.

12. برای ورود فرزندان به اجتماع و کسب تجربه های موفقیت آمیز در این خصوص، به تقویت

مهارتهای اجتماعی آنها بپردازید.

13. کودکان و نوجوانان را با الگوی رفتاری مطلوب و شخصیتهای ارزشمندی که از عزت نفس

بالایی برخوردارند، آشنا کنید.

14. از تعارض و کشمکش با همسر خودداری کنید و با هماهنگی و ارزش گذاری به نظرات

همسر، زمینه را برای ارضای نیاز فرزندان به امنیت روانی و تقویت حس عزت نفس هموار کنید.

                           

             از کتاب  " 12 رهنمود تربیتی برای اولیاء و مربیان "

                            تالیف:  دکتر زهره سعادتمند