صرف "زمان برای کودکان"

مهمتر است از

صرف پول برای آنها...