به درخواست الناز جان

جشن تکلیفبه سن تکلیف رسیده ام من
به شکر خدا سپیده ام من

خوشا به حالم با این سعادت
می گیرم امسال جشن عبادت

عبادت من چه دلنشین است
نماز مومن ستون دین است

خد ا پرستی باشد طریقم
با اهل تقوا یار و رفیقم

بیزارم از بد ، من خوب هستم
نزد خداوند محبوب هستم

جشن عبادت فرخنده بادا
مکتب اسلام پاینده بادا