سلام بچه های خوبم ‌ امروز می‌خواهم یک فانوس دریایی با یک کشتی بزرگ به شما آموزش بدهم تا بتوانید یک خلیج آبی زیبا بکشید و رنگ‌آمیزی کنید.

می‌دانید فانوس دریایی چیست و به چه علت درست شده؟

فانوس دریایی یک راهنما برای سرنشینان کشتی‌های بزرگ مسافربری و یا باربری است  تا اگر شب در تاریکی راهشان را گم کردند بتوانند از طریق نوری که از فانوس دریایی می‌تابد اسکله را پیدا کنند. برای کشیدن یک فانوس دریایی از شکل‌های هندسی کمک می‌گیریم مانند شکل شماره 1.

در شکل شماره 2 یک کشتی را می‌بینید که ابتدا یک مستطیل کشیده برای بدنه ترسیم شده و دو طرف این مستطیل را با خطوط خمیده محدود می‌کنید تا شکل کشتی به‌دست بیاید و بعد از آن طبقه‌های کشتی و در و پنجره و دودکش‌ها را نشان می‌دهید و در پایان یک پرچم در قسمت جلو کشتی قرار گرفته و زیر کشتی هم موج‌های آب را می‌بینید که در حال حرکت هستند.

هم اکنون شما می‌توانید یک اقیانوس پر از کشتی و یک فانوس دریایی بکشید.