بچه‌های خوبم به تصویر روبه رو نگاه کنید و بگویید سم‌های در تصویر، هرکدام مربوط به کدام حیوان است؟