دوستی با فرزندان....

1. اسباب نافرمانی را از میان بردارید.

2. دستورات خود را بصورت خواهش بیان کنید.

3. اجازه دهید آبروی فرزندتان محفوظ بماند.

4. از تنبیه بدنی خودداری کنید.

5. از ملامت گفتن و سرزنش کردن بپرهیزید.

6. از خطاهایشان بصورت غیرمستقیم انتقاد دهید.

7. کارهای اندک فرزندتان را بپذیرید و سخت گیر نباشید.

                  از کتاب " راز خوشبختی فرزندان "

                           مولف: محمد الکاتب

                      مترجم: محمد صادق پارسا

/ 3 نظر / 36 بازدید

____________$$$$$ ___$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ ____________ $$$ ____________$$$ ___________$$$ _________$$$$$ ________$$$$$ سلام دوست من - آپ کردم و منتظر توا

مامان زهرا نازنازی

[گل]